Aviso Legal

Lei dos servizos da sociedade da infomración (LSSI)

Tania Luaces Sanjurjo, responsable do sitio web https://aloumiñospsicoloxia.es, en adiante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), BOE nº166, así como informar a tódolos usuarios do sitio web respeto ós que son as condicións de uso.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.
Tania Luaces Sanjurjo resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que poidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de Tania Luaces Sanjurjo.

1. Datos identificativos

Nome de dominio http://aloumiñospsicoloxia.es
Nome comercial Aloumiños Psicoloxía
Denominación social Tania Luaces Sanjurjo
NIF 33.546.835-R
Domicilio social C/ Rey Abdullah, 10-Baixo 15004 A Coruña
Teléfono 647 478 639
Email contactar@aloumiñospsicoloxia.es

2. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluindo a título enunciativo, pero non limitativo, a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamento, os diseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os diseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ó RESPONSABLE e que poideran aparecer no sitio web, pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que poidese suscitarse respeto ós mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros podan redirixir directamente ós contidos concretos do sitio web.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa sola mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico contactar@aloumiñospiscoloxia.es.

3. Exención de responsabilidades

O RESPONSABLE queda eximido de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ó mesmo.

Uso de Cookies

Este sitio web pode empregar cookies técnicas (pequenos archivos de información que o servidos envía ó ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ó rematar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas dato de carácter persoal e non se empregarán par a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atope a web recoñeza o navegador empregado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistrasen previamente nas áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden empregar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etcs, sendo nestes casos cookies prescindibles técnicamente, pero beneficiosas para o Usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instruccións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que poidese contravertir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Sen embargo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada, ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que podan afectar ou contravertir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que poidese ser susceptible desta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ó administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamente os 365 días do ano, 24 horas ó día. Sen embargo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio empregados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automáticamente a un ordenador cando éste se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estadísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas ós servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. Lei aplicable e xurisdicción

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de tódolos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xuzgados e Tribunais de A Coruña.