Política de Privacidade

Información ó usuario

Tania Luaces Sanjurjo, en adiante RESPONSABLE, é a responsable do tratamento dos datos persoais do usuario e infórmalle de que estos datos serán tratados de conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 do 27 de Abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de Decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información de tratamento:

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou proveedores cos que alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso ós datos persoais.
  • Realizar estudos estadísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñan á súa disposición.
  • Remitir o boletín de noticias da páxina web. BAse xurídica do tratamento: consentimento do interesado.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade axeitadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos.
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ó Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición ó seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
TANIA LUACES SANJURJO, C/Rey Abdullah, 10 baixo- 15004 A Coruña
Email:contactar@aloumiñospsicoloxia.es

Carácter obrigatorio ou facultativo da información solicitada polo usuario

Os usuarios, mediante a marcación das casillas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados nos formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestardor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O usuario garante que os datos persoais facilitados ó RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente ós usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempreque realizará algún tipo de cesión de datos persoais, pedirá previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ó Usuario. No caso de que non sexan facilitados tódolos datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

Medidas de seguridade

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes na protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumplindo con tódalas disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principìos descritos no artigo 5 do GDPR, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ó necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establece o GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e lles comunicou a información axeitada para que podan exercelos.